شهریور فصلنامه شماره ١ ویژه لائیسیته

100kr

قابل فروش

توضیحات کوتاه

شهریور فصلنامه‌ای است تحلیلی‌-پژوهشی‌-نظری

شماره ١ ویژه لائیسیته

صاحب امتیاز: انجمن شهریور

چاپ اول ١٣٩٧/٢٠١٨

چاپ و نشر: انتشارات ارزان

ISBN978-991-88005-87-8

تعداد صفحات: ٢٢٤

قیمت: ١٠٠کرون

 

Email