حزب توده

300kr

قابل فروش

توضیحات کوتاه

نام کتاب: حزب توده

نویسندەگان: جمعی از پژوهشگران

موضوع: سیاسی – تاریخی

چاپ: ١٣٨٧

جلد: ١

صفحات: ١٢٠٥

قیمت: ٣٠٠ کڕۆن

ISBN 9789645645647

Email