هذیان‌های مقدس

قابل فروش

توضیحات کوتاه

نام کتاب: هذیان‌های مقدس

نویسنده: مسعود نقرەکار

موضوع: داستان

جلد: ١

صفحات: ٣٠٦

قیمت: کرون

چاپ: 2019

انشارات فروغ

ISBN 9783943147582

By

Masud Noghrekar

edition 2018

Email