ریتالین

80kr

قابل فروش

توضیحات کوتاه

نام کتاب: ریتالین

موضوع: مجموعه شعر

شاعر: فریبرز کاردار

چاپ اول سوئد ١٣٩٧_٢٠١٩

ناشر: انتشارات ارزان

قطع: ١٤٨.٢١٠

مدت ارسال: ٢٤ساعت

قیمت ٨٠کرون

ISBN 978-91-88005-72-4

Ritalin

Fariborz Kardar

Poem

First edition 2019

Kitab-i arzan