از آبادان تا تهران…. از استکهلم تا الکاتراز گشت و گذاری در گذشته‌های دور و نزدیک

150kr

قابل فروش

توضیحات کوتاه

از آبادان تا تهران…از استکهلم تا الکاتراز
گشت و گذاری در گذشته‌های دور و نزدیک
هوشنگ گلاب دژ(امید)
چاپ اول ٢٠٢٠ سوئد
چاپ و نشر: کتاب ارزان
موضوع : سرگذشت

قیمت: ١٥٠کرون

وزن: ٣٠٠گرم

مدت ارسال: ٢روز
ISBN978-91-985822-7-7
To move from Abadan to Tehran…
To go from Stockholm to Alcatraz:
A wandering in the past-far and near.
By:Hooshang Golabdej(Omid)
First edition: 1399 -2020
Kitab-I Arzan