شریان تابوت مجموعه شعر

100kr

قابل فروش

توضیحات کوتاه

 • شریان تابوت
 • مجموعه اشعار
 • انور عباسی (هرس)
 • ١١٦ صفحه
 • طراحی جلد حمیده یوسفی
 • چاپ اول سوئد ٢٠١٩ / ١٣٩٨
 • چاپ و نشر ”کتاب ارزان”
 • مدت ارسال یک روز
 • ISBN 978-91-985618-4-5
 • The Arteries of the Coffins
 • Poem
 • Anwar Abasi (Haras)-
 • First edition 2019
 • Kitab-I Arzan
مرور لیست علاقه مندی